Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Điện thoại: (84-8) 38369606

Chức năng

  • Thử nghiệm xác định chất lượng thuốc các dạng bào chế và kiểm nghiệm các đối tượng khác khi được phân công.
  • Tham gia các công tác chung khác trong toàn thể cơ quan và thuộc các khoa/ trung tâm chuyên môn.

Nhiệm vụ

  • Kiểm nghiệm xác định chất lượng thuốc bằng các phương pháp hóa học, hóa lý, vật lý đối với các dạng bào chế và kiểm nghiệm các đối tượng khác khi được phân công.
  • Tham gia công tác theo qui định nhiệm vụ chung của các khoa/ trung tâm chuyên môn.