1. Công văn hoặc phiếu yêu cầu thẩm định tiêu chuẩn
  2. Bản tiêu chuẩn chính thức của nhà sản xuất đề nghị ban hành:
    • Tên và hàm lượng hoạt chất
    • Tên tá dược trong công thức bào chế
    • Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
    • Có đấu và chữ ký của Lãnh đạo
  3. Cơ số mẫu theo quy định

Mẫu nguyên liệu và chất đối chiếu khi cần thiết Viện Kiểm nghiệm Thuốc TP. Hồ Chí Minh sẽ yêu cầu sau.