Thông tư 11/2018/TT-BYT - Quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Phụ lục I - Hướng dẫn việc lấy mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc để xác định chất lượng

Phụ lục II - Xác định mức độ vi phạm và kết luận các trường hợp thuốc phải thu hồi

Phụ lục III: Biểu mẫu

Phụ lục I - Hướng dẫn việc lấy mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc để xác định chất lượng